p i n a r d   a r c h i t e c t u r e

​​location   dikwella, sri lanka

year       2019-2020
typology   hotel
status     unbuilt